Reklamační řád

Reklamační řád společnosti METRONET s. r. o., (zprostředkovatel KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s.)

1. Tento reklamační rád stanovuje postup a způsob uplatňování a vyřizování reklamací telekomunikačních služeb poskytovaných společností METRONET s.r.o., IC: 267 62 544, se sídlem Maltézské nám. 537/4, 118 00 Praha 1 a provozovnou Kosmonosy, Pod Koupalištěm 901,

PSC 293 06, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce c. 92022 (dále jen "Poskytovatel") a s nimi souvisejících činností. Současně stanovuje rozsah odpovědnosti Poskytovatele za vady poskytnutých telekomunikačních služeb a dalších souvisejících činností.

2. Tento Reklamační rád je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb - připojení k Internetu (dále jen "Smlouva"), uzavírané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

3. Zákazník je oprávněn reklamovat:

  • nesprávné účtovanou cenu služby
  • kvalitu služby
  • rozsah služby

4. Místo k vyřizování reklamací: přes spolek KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s., ten jí neodkladně předá poskytovateli společnosti METRONET.

5. Zákazník nebo jím pověřená osoba je povinen Reklamaci uplatnit písemně v Místě k vyřizování reklamací.

6. Reklamace musí být podána Zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců od vzniku reklamované skutečnosti, tj. od doručení vyúčtování ceny za Službu, případně od vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

7. Reklamace musí obsahovat kromě popisu závady nebo označení sporného vyúčtování i variabilní číslo, jméno a příjmení Zákazníka, jeho sídlo nebo trvalé bydliště nebo adresu, na které se Zákazník zdržuje (pobyt), identifikační číslo Zákazníka, datum narození Zákazníka, jinak je taková reklamace neplatná.

8. Reklamaci má právo uplatnit Zákazník, v jeho zastoupení osoba k tomu písemně zmocněná plnou mocí (Zmocněnec), oprávněný dědic či právní nástupce Zákazníka, či osoba zmocněná jednat za Zákazníka zákonem (Zákonný zástupce).

9. Poskytovatel vyřídí Reklamaci vad Služby bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce a ve složitějších případech do dvou (2) měsíců ode dne doručení písemné reklamace.

10. Poskytovatel rozhodne o Reklamaci vyúčtování ceny za Službu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce dne doručení písemné reklamace, a o výsledku informuje písemnou formou Zákazníka. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, nebo jde-li o složitější případ, je Poskytovatel povinen Reklamaci vyřídit nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne jejího doručení.

11. Reklamace jiných závad Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu s přihlédnutím ke složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 2 měsíců od jejího doručení.

12. Podání reklamace nemá odkladný účinek na termín splatnosti vyúčtování a Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.

13. Poskytovatel se zavazuje při odstranění vady vyvinout veškeré úsilí tak, aby vada byla odstraněna bez zbytečného odkladu. Poskytovatel odpovídá za nápravu vad poskytovaných služeb v souladu se Zákonem.

14. V případe, že je reklamace Poskytovatelem shledána oprávněnou, je Poskytovatel povinen:

  • lokalizovat a odstranit závady, případně po dohodě se Zákazníkem poskytnout Služby náhradním způsobem, je-li to možné;

  • vrátit přeplatek již zaplacených cen účtovaných za poskytnuté Služby (viz dále);
  • přiměřeně snížit cenu za poskytnuté Služby (viz dále).

15. V případe kladného vyřízení reklamace vyúčtování má Zákazník právo na vrácení rozdílu cen. Rozdíl cen bude Zákazníkovi vrácen snížením částky k úhradě v následujícím vyúčtování nebo převodním příkazem na Zákazníkem označený bankovní účet, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne dodání oznámení o výsledku reklamace, případně jinou formou ve lhůtě 1 měsíce ode dne kladného vyřízení reklamace.

16. V případe kladného vyřízení reklamace týkající se vady Služby, sníží Poskytovatel cenu za Službu o poměrnou část ceny odpovídající době přerušení provozu. Při výpočtu poměrné ceny se uvažuje vždy 30 kalendářních dnů v každém měsíci, pokud není ve smluvních podmínkách stanoveno jinak. Celkový počet dnu přerušení provozu se počítá ode dne, kdy Zákazník oznámil Poskytovateli závadu. Pokud Službu bylo možno

využít jen částečně, nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, za kterou Zákazník popř. jiný uživatel neodpovídá, Poskytovatel zajistí odstranění závady a sníží přiměřeně cenu za nekvalitně poskytnutou službu nebo po dohodě se Zákazníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem, je-li to možné. Předpokladem je, že Zákazník bez zbytečného odkladu uvědomí Poskytovatele o vzniku závady a poskytne nezbytnou součinnost Při odstraňování závady. Doba, po kterou Zákazník nebude poskytovat

potřebnou součinnost (např. několik dní nebude přítomen, aby s techniky problém řešil), nebude započítávána do kompenzace.

17. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které Zákazníkovi nebo jinému uživateli vzniknou tím, že požadovaná Služba byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec, a to v souladu s ustanovením § 64 odst. 12 Zákona. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou tím, že Zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě změnu identifikačních a jiných údajů. Poskytovatel neodpovídá za nesprávné vyúčtovanou cenu za Službu nebo vadne poskytnutou Službu, pokud Zákazník nevyužil právo takto vyúčtovanou cenu nebo poskytnutou Službu reklamovat u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vyúčtování nebo vadného poskytnutí služby.

18. Poskytovatel ani Zákazník nejsou povinni si vzájemně nahrazovat škody, které druhé straně vznikly porušením jejich povinností, pokud prokážou, že toto porušení vzniklo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou zejména události vyšší moči.

19. Škody způsobené Poskytovatelem, vzniklé z jiných než uvedených důvodu, budou Zákazníkovi nahrazeny podle skutečné výše škody, nejvýše však v částce 10.000,- Kč, a to ve formě poskytnutí telekomunikačních Služeb sjednaných ve Smlouvě.

20. Poskytovatel neodpovídá za činnost Poskytovatele přístupu či jiného operátora Připojujícího Zákazníka k síti Poskytovatele.

21. Zákazník se zavazuje nahradit škodu nebo ztrátu, která vznikne Poskytovateli, pokud Zákazník používá zařízení, které není schválené podle platných předpisu a norem.

22. Zákazník se zavazuje nahradit škodu vzniklou na Zařízeních Poskytovatele umístěných u Zákazníka. Toto ustanovení se nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí nebo Poskytovatelem.

23. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu potřebu všech oprav, které má provést Poskytovatel. Při porušení této povinnosti odpovídá Zákazník za škodu tím způsobenou. 24. Zákazník nese plnou zodpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob k poskytované Službě